top of page

Achievements

> Winner of the Worshipful Livery Company of Wales Silver Jubilee Development Award, 2022

 

> 'A search for a contemporary figure IV' purchased by The National Library of Wales for its collections, 2021

 

> Winner of the National Eisteddfod of Wales competition as part of the television series 'Y Stiwdio Grefftau', 2020

> Artwork used to advertise Swansea College of Art as 1st in Wales for Art & Design in the Complete University Guide 2021

 

> Shortlisted for the Young Artist Scholarship at the National Eisteddfod of Wales, Llanrwst, 2019

 

> Shortlisted for the Worshipful Livery Company of Wales – Gold Award, 2019

> One of the adjudicators of the Art Medal competition at the Urdd National Eisteddfod, Cardiff, 2019

> Nominated for 56 Group Wales: Recent Graduate Fellow, 2018

> An image of my degree show work exhibited on 'The Canvas' on the front of Swansea College of Art, Dynevor building, 2018

> Artwork used to advertise Swansea College of Art as 20th in the UK for Art in The Guardian League Table 2019

> Graduated with a First Class Honours BA Degree in Fine Art (with highest mark in Fine Art year) from Swansea College of Art, 2018

> Selected to create an artwork as the trophy for the People’s choice Award for Literature Wales’ Wales Book of the Year Competition, 2018

> Adjudicator in the Open Art competition, Y Galeri Caerffili, 2018

> Selected to work as an Artist in Residence for three weeks at Rio Grande University, Ohio, September 2017

> Shortlisted for the Young Artist Scholarship at the National Eisteddfod of Wales, Anglesey, 2017

> Highly commended in the Fishguard Arts Society competition, 2017

> Winner of the Art, Design and Technology Scholarship at the Urdd National Eisteddfod, Bridgend, 2017

> First prize in the Open Art competition at Y Galeri Caerffili, 2017 

> Third prize in the Art Challenge Wales competition, 2016

> Shortlisted for the Art, Design and Technology Scholarship at the Urdd National Eisteddfod, Flint, 2016

> Winner of the Art, Design and Technology Medal at the Urdd National Eisteddfod, Caerphilly, 2015

> First prize in the Art under 19 competition at the Urdd National Eisteddfod, Caerphilly, 2015

> Design and production of art easel for people with physical disabilities nominated for WJEC Innovation Award, 2015

> School Artist of the year award, 2011

> School Designer of the year award, 2011

> First prize in school eisteddfod art competition, 2011

> Member of 'Raising the Bar' Neath Port Talbot, Swansea and Carmarthen, 2013-2014

> Member of Neath Port Talbot 'Artsquad', 2012-2013

> Work shown on Look and Learn and Saatchi websites as part of school competitions

 

Llwyddiannau

> Ennillydd Gwobr Datblygu Jiwbilî Arian Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, 2022

 

> 'Chwilio am ffigwr cyfoes IV' wedi ei brynu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer ei chasgliadau, 2021

 

> Enillydd cystadleuaeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru rhaglen deledu 'Y Stiwdio Grefftau', 2020

> Fy ngwaith celf wedi ei ddefnyddio i hysbysebu Coleg Celf Abertawe fel y 1af yng Nghymru ar gyfer Celf a Dylunio yn Complete University Guide 2021 

 

> Rhestr fer ar gyfer Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst, 2019

> Rhestr fer ar gyfer Gwobr Aur Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, 2019

> Un o feirniaid cystadleuaeth Y Fedal Gelf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd, 2019

> Wedi fy enwebu ar gyfer Cymrawd Graddedig Diweddar Grŵp 56 Cymru, 2018 

> Delwedd o waith fy sioe radd wedi ei harddangos ar 'Y Gynfas' ar flaen Coleg Celf Abertawe, adeilad Dinefwr, 2018

> Fy ngwaith celf wedi ei ddefnyddio i hysbysebu Coleg Celf Abertawe fel yr 20fed yn y DU ar gyfer Celf yn Nhabl Cynghrair y Guardian 2019

> Graddio â Gradd BA Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain (â'r marc uchaf ym mlwyddyn Celfyddyd Gain) o Goleg Celf Abertawe, 2018

> Wedi fy newis i greu gwaith celf fel tlws Gwobr Dewis y Bobl cystadleuaeth Llyfr y flwyddyn Llenyddiaeth Cymru, 2018

> Beirniad yng nghystadleuaeth Open Art Y Galeri Caerffili, 2018

> Wedi fy newis i weithio fel Artist Preswyl am dair wythnos ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio, Medi 2017

> Rhestr fer ar gyfer Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn, 2017

> Clod uchel yng nghystadleuaeth Cymdeithas Gelfyddydau Abergwaun, 2017

> Enillydd Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, 2017

> Gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth Open Art Y Galeri Caerffili, 2017 

> Trydedd wobr yng nghystadleuaeth Art Challenge Wales, 2016

> Rhestr fer ar gyfer Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Y Fflint, 2016

> Enillydd y Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili, 2015

> Gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth Celf o dan 19 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili, 2015

> Dyluniad a chynhyrchiad îsl i bobl ag anableddau wedi'u henwebu ar gyfer Gwobr Arloesedd CBAC, 2015 

> Gwobr ysgol Arlunydd y Flwyddyn, 2011

> Gwobr ysgol Dylunydd y Flwyddyn, 2011 

> Gwobr gyntaf yng nghystadleuaeth gelf eisteddfod yr ysgol, 2011

> Aelod o ‘Codi’r Bar’ Castell-nedd Port Talbot, Abertawe Chaerfyrddin, 2013-2014

> Aelod o ‘Artsquad’ Castell-nedd Port Talbot, 2012-2013

> Fy ngwaith wedi ei ddangos ar wefannau Look and Learn a’r Saatchi fel rhan o gystadlaethau ysgol

 

 

bottom of page